DLACZEGO
TRZEBA GŁOSOWAĆ

Równość


Zero tolerancji dla dyskryminacji rasowej lub etnicznej

Równe traktowanie bez względu na pochodzenie etniczne i rasowe to jeden z fundamentów Unii Europejskiej. W pracy, szkole, przy okazji ochrony socjalnej, dostępu do dóbr i usług – każdy musi być traktowany tak samo.

Ponadto nielegalnym jest nękanie kogokolwiek w oparciu o rasę lub pochodzenie etniczne, czy też zachęcanie innych do takiej dyskryminacji, chociażby tylko w sieci.
Jeśli coś takiego dzieje się gdziekolwiek w Unii, nasze europejskie prawo zapewnia mechanizmy szybkiego reagowania na takie zdarzenia oraz pełnej sprawiedliwości w sądach.

Więcej znajdziecie


Prawa społeczności LGTBI

Prawo europejskie zabrania dyskryminowania kogokolwiek z uwagi na jego płeć lub orientację seksualną, szczególnie w miejscu pracy. Unia Europejska pracuje nad rozwinięciem tych przepisów na obszary ochrony zdrowia, edukacji oraz dostępu do mieszkalnictwa.

Prawo krajowe dominuje jednak w kwestiach takich jak prawo do zawarcia małżeństwa, przystąpienia do związku partnerskiego, adopcji dzieci, zmiany płci itp. Dlatego zasady te różnią się w zależności od kraju.

Mimo że niektóre kraje członkowskie nie uznają małżeństw osób tej samej płci, w 2018 Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że jeśli para bierze ślub w kraju członkowskim, w którym jest to możliwe, inne kraje muszą przynajmniej respektować prawo takiej pary do pobytu na swoim terytorium.

Więcej znajdziecie tutaj i tutaj


Kobieta w pracy

Prawo europejskie chroni kobiety przed dyskryminacją i wszelkimi formami molestowania w pracy. Jeżeli jednak spojrzymy na rynek zawodowy przez pryzmat hierarchii, to na poziomie kadry menedżerskiej znajdziemy mniej zauważalnie mniej kobiet. Ponadto istnieje wiele branż, do których kobietom dostać się jest trudniej – począwszy od budownictwa i rybołówstwa po teleinformatykę, finanse i politykę.

Unia Europejska zachęca do większej równości w rynku pracy, dodatkowo finansując projekty wspierające kobiety w przełamywaniu barier w sektorach zdominowanych przez mężczyzn. Promuje także przejrzyste procedury selekcji, politykę równości i inne mechanizmy, które pomagają kobietom w osiągnięciu pełnego potencjału zawodowego.

Więcej znajdziecie


Życie z niepełnosprawnością

Ponad 70 milionów obywateli Unii żyje z niepełnosprawnością, co utrudnia im działania, które większość ludzi uważa za rzeczy oczywiste.

Unia Europejska koncentruje się na eliminowaniu barier, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym angażowanie się w życie społeczne i pełne zaangażowanie we wszystkich obszarach życia - od dostępności do towarów i usług po edukację i zatrudnienie.

Dla przykładu, wprowadzono kilka usprawnień, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z prawa do bezpłatnych podróży. Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych może być używana we wszystkich krajach członkowskich. Z kolei jeśli jako osoba niepełnosprawna podróżujecie autobusami lub pociągami na dużą odległość, Wasz towarzysz i opiekun ma prawo do bezpłatnego przejazdu, a Wy do uzyskania pomocy na trasie.

Więcej znajdziecie tutaj i tutaj