ЗАЩО ДА
ГЛАСУВАМЕ?

Равенство


НЕ! на дискриминацията, основана на раса или етническа принадлежност.

Равно отношение, независимо от раса или етническа принадлежност, е един от основните принципи на ЕС. Към всеки трябва да се отнасят по един и същи начин на работното място, в образователните системи, при различните форми на социална защита, при достъп до стоки и услуги.

Също така е незаконно да бъдете тормозени на расова или етническа основа или да се подтикват други да го правят, това важи и онлайн. Ако това се случи, то законът предвижда механизми за реакция, както и установяване на справедливост в съда.

Научете повече


LGTBI права

Законът в ЕС забранява дискриминацията, основана на пола или сексуалната ориентация, особено на работното място. ЕС работи за разширяването на обхвата му до здравеопазване, образование и достъп до жилище.

Въпреки това, националното законодателство доминира по въпроси като право да се сключи брак, да се влезе в гражданско партньорство, да се осиновят деца, да се промени пола и пр. Затова и правилата се различават в различните страни.

Въпреки че някои страни в ЕС не разпознават еднополовите бракове, през 2018 Европейският съд постанови, че, ако двойка се ожени в страна на ЕС, където това е възможно, другите държави трябва поне да зачитат правото на пребиваване на двойката, която иска да живее на съответната територия.

Научи повече тук и тук


Жените на работното място

Законодателството на ЕС защитава жените от дискриминация и тормоз на работното място. И все пак колкото нагоре в йерархията отивате, толкова по – малко жени ще срещнете. Отделно, има цяла гама индустрии, в които жените трудно влизат – от строителство и рибарство, ИКТ, финанси и политика.

ЕС насърчава повече равенство на работното място, като финансира проекти, които подкрепят жени да навлизат в сектори, предимно доминирани от мъже. Също така ЕС насърчава прозрачни процедури за подбор, политики за равенство и други механизми, които помагат на жените да достигнат техния пълен потенциал.

Научи повече


Живот с увреждания

Повече от 70 млн. граждани на ЕС живеят с увреждане, което ги затруднява да правят неща, които другите хора приемат за даденост. ЕС се фокусира да елиминира всички бариери пред хората с увреждания, които им пречат пълноценно да участват в живота на общността – от достъп до стоки и услуги до образование и заетост.

Например, някои неща са въведени, за да се гарантира, че хората с увреждания могат да се ползват от правото си на свободно пътуване. Стикерите за коли за хора с увреждания могат да се ползват от във всички страни на ЕС. Ако човек с увреждане пътува с автобус или влак на дълга отсечка, има право безплатно на придружител по време на пътуването.

Научи повече